C D Em

لعنت به شب های بعد از تو

Bm

به دردی که ماند از تو

Em D

به دادم نمیرسی

C D

رفتی آواره شد خانه هه

Bm

ماندم غریبانه هه

Em D

لعنت به بی کسی

قلب من

Bm D C

این چنین آسان نمی لَرزید

C Am Bm D

عشقت اما به غم هایش نمی ارزید

دنیا را

Bm D C

بردی همراهت به نا بو دی

Em Bm C Am Bm D

دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی ی ی

Bm C Em

من همانم که دل از دنیا بریدم

Am E D

با غمت آتش به باران میکشیدم

Em D C

هرچه خواستی خواستم عشقی ندیدم

Bm C

خاطراتم را چرا یادت نمانده

Am E D

غصه ها من را به پایانم رسانده

Em D C

بی وفا مهر و وفا یادت نمانده