ریتم 4/4 رومبا یا همون بدون 4/4 بدون خف

Am F G Am

ابر می بارد و من می شوم از یار جدا

Am G Am

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا

Em G Am

ابر و باران و من و یار ستاده به وداع

Am F G

من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا

Am G

ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی

Am F G

چه کنی بند ز بندم همه یکبار جدا

Am F G

دیده از بهر تو خونبار شد، ای مردم چشم

Am F G

مردمی کن، مشو از دیده خونبار جدا