F                 Em                Am

ﺑﺎور ﮐﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻬﺸﺖ ﯾﻪ ﭼﯿﺰا رو ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻧﻮﺷﺖ

G                                          F                   Em                              

ﺗﺎ ﯾﻪ روزی ﺑﺮﺳﯽ ﺑﻬﺶ ﯾﻪ ﭼﯿﺰاﯾﯽ ﻣﺜﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺸﻖ  ,ﯾﻪ ﭼﯿﺰاﯾﯽ ﻣﺜﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺸﻖ


Am                                   C              F      

اﯾﻦ روزا ﻫﻤﻪ ﻫﻮﺷﻮ ﺣﻮاﺳﻪ ﻣﻨﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪوﻧﯽ واﺳﻪ ﻣﻨﯽ

G                                   F                         Em                

ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎم ﺗﻮ رو دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻧﺨﻮام ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﻮر دﯾﮕﻪ ای ﺑﺮام

Am                  C                                   F               Dm                 

ﮐﺎﺷﮑﯽ ﺑﺮﮔﺮده اوﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﮐﺮده اوﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﻮ ﻣﯿﺒﺮه ﺑﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪ GFEm

(2)

ﺟﺎی ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺗﻮﯾﻪ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ از ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﯿﻢ ﭼﺮا ﻧﮕﻢ اﯾﻨﻮ ﺟﻠﻮ ﻫﻤﻪ

Am              C              F                 Em

اﯾﻦ ﺣﺴﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ داره ﻓﻘﻂ دﻟﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺑﯽ ارادﺳﺖ

G           Em          F            G          Am


ﮔﻢ ﮐﺮدم ﺧﻮدﻣﻮ ﺗﻮ ﭼﺸﺎت آﺧﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎدﺳﺖ


Am          C                    F          Em

ﻣﯿﻤﯿﺮم ﻫﻤﻪ ﺟﻮره ﺑﺮات ﺗﻮ رو ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪم ﺳﺎده از دﺳﺖ

G                Em             F                 G           Am

ﻣﯿﺨﻮاﻣﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﻪ دﻟﻢ واﺳﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﺳﺖ
ﮐﺎﺷﮑﯽ ﺑﺮﮔﺮده