در این بخش


سه سیم بالای گیتار رو بیس یا بم میگویند و به سه سیم پایین استرینگ یا زیر میگویند


که به صورت از بالا به پایین با انگشت اشاره نواخته میشود و آسونترین ریتم برای تمرین ریتم سه چهارم می باشد

طریقه خف زدن یا اپوگادو


انگشت اشاره یا تمامی انگشتان خود را بر روی تمامی سیم ها میزنید و سریع کف دست خود را روی سیم ها میگزارید تا گیتار صدا ندهد و به صدای ایجاد شده خف یا اپوگادو گویند